Op deze pagina vindt u alle informatie over Sherlock's Kadoshop.

 

  • De Kadoshop is onderdeel van Sherlock's Place. Een koffie- en theezaakje aan het Grotekerkplein in het Centrum van Rotterdam, nabij de Laurenskerk, de Markthal en de bekende winkelstraat de Meent.
  • Alle bestellingen worden uiteraard met zorg ingepakt en altijd met een leuk cadeau papier. U hoeft hiervoor niet extra te betalen of om te vragen, want elke bestelling is een cadeautje! Of het nu voor jezelf is of voor een ander.
  • Verzending met PostNL / My Parcel binnen 24 uur
  • Adres:     Grotekerkplein 103     -     3011GC     -     Rotterdam     -     010 - 7371373
  • info@sherlocksplace.nl
  •  

Zoals onze Algemene Voorwaarden en het herroepingsformulier.

Algemene Voorwaarden Sherlock’s Kadoshop

10 september 2018

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 – Over Sherlock’s Kadoshop
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van U tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door U en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de Sherlock’s Kadoshop bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Betaling
Artikel 15 - Klachtenregeling
Artikel 16 - Geschillen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij U producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, door Sherlock’s Kadoshop worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Sherlock’s Kadoshop;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen U gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat U of Sherlock’s Kadoshop in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van U om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
8. Sherlock’s Kadoshop: de webshop
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Sherlock’s Kadoshop en U wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Formulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.
11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Sherlock’s Kadoshop gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de Sherlock’s Kadoshop

Sherlock’s Kadoshop, onderdeel van Sherlock’s Place
Bezoekadres: Grotekerkplein 103,
3011 GC Rotterdam;
Telefoonnummer: +31 10 737 13 73, bereikbaar van Di – Zo van 09:00u tot 17:00u.
E-mailadres: info@sherlocksplace.nl
KvK-nummer: 63352559
Btw-identificatienummer: NL8551.99.441.B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sherlock’s Kadoshop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Sherlock’s Kadoshop en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan U beschikbaar gesteld. U vindt de Algemene Voorwaarden op de website, onderaan de pagina en tevens wordt deze als bijlage in de mail meegestuurd. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Sherlock’s Kadoshop voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Sherlock’s Kadoshop zijn in te zien en dat zij op verzoek van U zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan U zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een product een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in bij het product vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door U mogelijk te maken. Als Sherlock’s Kadoshop gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Sherlock’s Kadoshop niet.
3. Elk product bevat zodanige informatie, dat voor U duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het product zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door U van het product en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien U het product langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sherlock’s Kadoshop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het product. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Sherlock’s Kadoshop is bevestigd, kan U de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Sherlock’s Kadoshop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien U elektronisch kan betalen, zal Sherlock’s Kadoshop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Sherlock’s Kadoshop kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of U aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Sherlock’s Kadoshop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Sherlock’s Kadoshop zal uiterlijk bij levering van het product aan U de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door U op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Sherlock’s Kadoshop waar U met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop U van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. indien U een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
Artikel 6 - Herroepingsrecht
1. U kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Sherlock’s Kadoshop mag U vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat U, of een vooraf door U aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als U in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop U, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Sherlock’s Kadoshop mag, mits hij U hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop U, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop U, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verlengde bedenktijd voor producten die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
3. Indien Sherlock’s Kadoshop U de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
4. Indien Sherlock’s Kadoshop de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan U heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop U die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van U tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal U zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat U het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. U is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. U is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Sherlock’s Kadoshop hem/haar niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door U en kosten daarvan
1. Als U gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Sherlock’s Kadoshop.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt U het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Sherlock’s Kadoshop. U heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. U zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Sherlock’s Kadoshop verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij U.
5. U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
6. U draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. Sherlock’s Kadoshop heeft nagelaten deze verklaring van U te bevestigen.
7. Als U gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van Sherlock’s Kadoshop bij herroeping
1. Als Sherlock’s Kadoshop de melding van herroeping door U op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Sherlock’s Kadoshop vergoedt alle betalingen van U, inclusief eventuele leveringskosten door Sherlock’s Kadoshop in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop U hem de herroeping meldt. Sherlock’s Kadoshop mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot U aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. Sherlock’s Kadoshop gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat U heeft gebruikt, tenzij U instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor U.
4. Als U heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Sherlock’s Kadoshop de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Sherlock’s Kadoshop kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Sherlock’s Kadoshop dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Sherlock’s Kadoshop geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, door Sherlock’s Kadoshop worden aangeboden aan U die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, af te nemen;
3. Volgens specificaties van U vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van U, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
4. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

Artikel 11 - De prijs
1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. Sherlock’s Kadoshop staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door Sherlock’s Kadoshop, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die U op grond van de overeenkomst tegenover Sherlock’s Kadoshop kan doen gelden indien Sherlock’s Kadoshop is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Sherlock’s Kadoshop, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan U bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. Sherlock’s Kadoshop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat U aan Sherlock’s Kadoshop kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Sherlock’s Kadoshop geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt U hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Sherlock’s Kadoshop het bedrag dat U betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Sherlock’s Kadoshop tot het moment van bezorging aan U of een vooraf aangewezen en aan Sherlock’s Kadoshop bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Betaling
1. Betaling door U geschiedt door vooruitbetaling; contant indien de artikelen worden opgehaald aan het Grotekerkplein 103 te Rotterdam; via iDeal of middels een factuur. Deze laatste is alleen een optie voor vaste klanten.
2. De factuur dient de door U te worden voldaan binnen 5 dagen na het ingaan van de bedenktermijn
3. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Sherlock’s Kadoshop te melden.
4. Indien U niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Sherlock’s Kadoshop is gewezen op de te late betaling en Sherlock’s Kadoshop U een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Sherlock’s Kadoshop gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Sherlock’s Kadoshop kan ten voordele van U afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 - Klachtenregeling
1. Bij klachten over een product of levering kunt U het volgende doen:
1. Telefonisch contact opnemen. Tel. Nummer is +31 10 737 13 73, van Di – Zo van 09:00u tot 17:00u.
2. Mailen naar info@sherlocksplace.nl, u ontvangt binnen 3 dagen een antwoord per mail.
3. Naar ons bezoekadres komen. Grotekerkplein 103 te Rotterdam. van Di – Zo van 09:00u tot 17:00u.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat U de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sherlock’s Kadoshop.
3. Bij Sherlock’s Kadoshop ingediende klachten worden binnen een termijn van 3 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sherlock’s Kadoshop binnen de termijn van 3 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer U een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. U dient Sherlock’s Kadoshop in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 16 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Sherlock’s Kadoshop en U waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Aanbieding

Gastenboek

  • 15-05-2020 - Behalve lekkere (to go) koffie’s nu ook mijn favoriete hobby...  lees meer
  • 03-03-2020 - Ik ben heel blij met mijn bestelling...een hele mooie paper...  lees meer
  • 30-09-2019 - Ik zocht naar de kopjes van...  lees meer
Plaats een bericht

Verzending

* Verzending vanaf €4,- met MyParcel/PostNL

* Altijd leuk ingepakt met extra goodies!

* Afhalen kan ook en is natuurlijk gratis!

© 2018 - 2020 Sherlock's Kadoshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.